Ban Giám đốc

Trần Bảo Minh

Giám đốc marketing

Anna Hoàng

Giám đốc truyền thông

Nguyễn Hoàng Minh Châu

Giám đốc sáng tạo

Huỳnh Ánh Tuyết

Giám đốc tài chính

Trần Bảo Minh

Giám đốc marketing

Anna Hoàng

Giám đốc truyền thông

Nguyễn Hoàng Minh Châu

Giám đốc sáng tạo

Huỳnh Ánh Tuyết

Giám đốc tài chính

Huỳnh Ánh Tuyết

Giám đốc tài chính

Nguyễn Hoàng Minh Châu

Giám đốc sáng tạo

Anna Hoàng

Giám đốc truyền thông

Trần Bảo Minh

Giám đốc marketing