Giáo viên tại SNA Marianapolis xây dựng các bài học bằng cách sử dụng khung Thiết kế theo nhu cầu (UbD) để đảm bảo phát triển và chuyển giao kỹ năng. Các chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để thu hút học sinh tham gia vào các trải nghiệm học tập dựa trên cơ sở tìm hiểu và thực hành. Sử dụng nghiên cứu giáo dục mới nhất, chúng tôi đi sâu vào chương trình giảng dạy giúp sinh viên chuyển việc học của họ từ trải nghiệm này sang trải nghiệm khác.