Ở bậc trung học phổ thông, học sinh sẽ có nhiều sự tự chủ hơn và được tự do lựa chọn nhiều môn học khác nhau trong khi vẫn phải theo học các môn cốt lõi của mình. 

Khối Trung học phổ thông bao gồm từ Lớp 9 đến Lớp 12. Yêu cầu tốt nghiệp trung học dựa trên số tín chỉ đạt được. Mỗi khóa học kéo dài một năm được tính là 1 tín chỉ. Học sinh phải có ít nhất 25 tín chỉ để tốt nghiệp. Các em sẽ học kết hợp giữa các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn. 

 

Toán học  3 tín chỉ 
Ngôn ngữ Anh 

4 tín chỉ 

Nghiên cứu hội  3 tín chỉ 
Khoa học 

3 tín chỉ 

Thể chất 

1 tín chỉ 

Ngoại ngữ 

2 tín chỉ 

Mỹ thuật

1 tín chỉ 

Việt Nam học

4 tín chỉ (dành cho học sinh Quốc tịch Việt Nam) 

Môn học tự chọn

Lên đến 8 tín chỉ 

AP là các khóa học cấp Đại học mà học sinh ở lớp 11 hoặc 12 có thể tham gia.  

Mỗi năm, nhà trường đều mở rộng các lựa chọn về khóa học AP. Học sinh chọn học một khóa học AP phải có được một đề xuất giới thiệu từ một giáo viên hoặc Hiệu trưởng cho biết học sinh đó có khả năng đọc hiểu giáo trình cấp Đại học và có tiềm năng hoàn thành các yêu cầu khó khăn của khóa học. Tất cả học sinh tham gia khóa học AP đều phải tham gia kỳ thi của khóa học. 

*Danh mục dự án các tác phẩm nghệ thuật (Art Portfolio) được xem là đồ án tốt nghiệp Khóa học AP Nghệ thuật. Các kỳ thi AP sẽ được chấm bởi Hội đồng College Board, theo thang điểm từ 1 – 5.  

 

ĐIỂM SỐ AP  ĐIỂM HỆ CHỮ CỦA MỸ  ĐIỀU KIỆN THANG ĐIỂM TƯƠNG ỨNG (%) 
5 A: Xuất sắc  90 – 100%  
4 B: Tốt  80 – 90% 
3 C: Khá/ Trung Bình  70 – 80%  
2 D: Yếu (nhưng vẫn Đậu)  60 – 70%  
1 F:  Kém  Thấp hơn 60%