danh sách giáo viên bộ môn

James Reede

James Reede

Giáo viên môn Toán
Ravi Raju

Ravi Raju

Giáo viên môn khoa học máy tính
Xheni Pajo

Xheni Pajo

Giáo viên EAL
Tatiana Ohotin

Tatiana Ohotin

Giáo viên môn kịch nghệ
Kym Brown

Kym Brown

Giáo viên môn nhạc
Benji Samuel Rowan

Benji Samuel Rowan

Giáo viên môn Mỹ Thuật
Luke Vuong Nguyen

Luke Vuong Nguyen

Giáo viên môn khoa học
Christopher Douglas Vatcher

Christopher Douglas Vatcher

Giáo viên môn khoa học
Stuart Angus Sutherlan Maclean

Stuart Angus Sutherlan Maclean

Giáo viên tiếng anh
Mark Robert Breger

Mark Robert Breger

Giáo viên tiếng anh
Rosendo Jose Felix

Rosendo Jose Felix

Giáo viên tiếng anh
Jessica Newsome

Jessica Newsome

Giáo viên tiếng anh
Mariana Bello Carreiro De Melo

Mariana Bello Carreiro De Melo

Giáo dục thể chất
Cô Margaret Pascual

Cô Margaret Pascual

Giáo viên môn nhạc THCS
Cô Lê Nguyễn Phương Hồng

Cô Lê Nguyễn Phương Hồng

Giáo viên dạy tiếng Việt cấp tiểu học
Cô Lê Thị Thanh Phương

Cô Lê Thị Thanh Phương

Giáo viên dạy tiếng Việt cấp tiểu học
Cô Lilly Windle

Cô Lilly Windle

Giáo viên Mỹ Thuật
Thầy Choi Gilho

Thầy Choi Gilho

Giáo viên dạy tiếng Hàn
Evangeline Vangie Caasi – Mitchell

Evangeline Vangie Caasi – Mitchell

EAL Teacher
Samuel Hathorn

Samuel Hathorn

EAL Teacher
Catalina Samoy Barte

Catalina Samoy Barte

Librarian Head
Le Thi Hoai

Le Thi Hoai

MS Vietnamese History
Kevin Campbell

Kevin Campbell

HS Art - Elective